Utleieplasser

 Utleieplasser leies ut etter følgende retningslinjer:

BÅTPLASS

Leietaker leier båtplass nr. ___ Lengde ___ cm i Breivika Båthavn. Leieavtalen for båtplass gjelder fra __________ til den sies opp av leietaker eller styret i Breivika Båthavn med gjensidig 3 mnd. oppsigelsestid. Avtalen må sies opp før 1. oktober eller før 1. april for ikke å måtte betale for neste ½ år. ½ årlig leiepris for båtplassen er fastsatt til: …………,- som innbetales til utleiers konto nr. 3775.65.77558 første gang innen 28. februar ____. Leie for andre ½ år senest innen 31. august _____ årlig. Styret i Breivika Båthavn kan ved behov regulere leiepris etter årsmøtevedtak. Båtplassen kan ikke tas i bruk før leieprisen er betalt. Parkeringsmulighet for bil er ikke en del av leieavtalen for båtplass. Tilgang til landstrøm er ikke å anse som en del av leieavtalen om båtplass. 

PARKERINGSMULIGHET FOR BIL

Det presiseres særskilt at; Det er bare tillatt for leietaker å benytte parkeringsmuligheten når leietaker bruker båten. Brudd på denne regel skal anses å være et vesentlig kontraktsbrudd som gir grunnlag for utleier til å heve avtalen.

REGLEMENT

Leietaker erklærer seg bundet av det til enhver tid gjeldende reglement som er utarbeidet for utleie av båtplasser og parkeringsmuligheter i Breivika Båthavn. Leietaker erklærer at han har lest, og at han er fullt innforstått med gjeldende reglement som er utarbeidet for utleie av båtplasser og parkeringsmuligheter i Breivika Båthavn. Brudd på reglementet skal anses å være et vesentlig kontraktsbrudd som gir utleier rett til å heve avtalen. Reglementet skal ansees som en del av leieavtalen og er vedlagt denne. 

ANSVAR

Leietaker er ansvarlig for enhver skade som leietaker påfører bryggeanleggene eller andre eiendeler eiet av utleier i forbindelse med bryggene og parkeringsområdene. Utleier er ikke ansvarlig for tap forårsaket av skader påført leietager eller tredjemanns eiendom eller person direkte eller indirekte som følge av feil eller mangler ved bryggenes konstruksjon, montasje, forankring eller på annen måte. Utleier er ikke ansvarlig for strømbrudd i landstrømanlegg eller annet, eller for eventuelle tap, utgifter eller skader som et strømbrudd eller driftsavbrudd eventuelt måtte medføre leietaker eller tredjemann.  

BETALINGSMISLIGHOLD  

Blir leieprisen ikke betalt ved forfall, kan utleier heve avtalen uten ytterligere varsel. For det tilfelle at leietaker har kjøpt landstrøm av utleier uten at betaling er skjedd innen forfall, kan utleier heve avtalen uten ytterligere varsel. Leietaker er ansvarlig for å dekke alle utgifter og kostnader som blir påført utleier som følge av leietakers mislighold av avtalen. Dersom leieprisen for båtplass ikke er betalt innen forfall og leietaker likevel har tatt båtplassen i bruk, kan utleier, uten forutgående varsel, ta opp båten fra vannet og bringe den i opplag på dertil egnet sted, for leietakers regning som sikkerhet for utestående leie og andre tap og utgifter. Dersom leietaker ikke fjerner båten fra båtplassen ved utløpet av leieperioden, kan utleier, uten forutgående varsel, ta opp båten fra vannet og bringe den i opplag på dertil egnet sted, for leietakers regning som sikkerhet for utestående leie og andre tap og utgifter.  

FREMLEIE/UTLÅN

Fremleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt uten samtykke fra utleier. Brudd på denne regel skal anses som et vesentlig kontraktsbrudd som gir utleier rett til å heve avtalen. 

VERNETING

Partene vedtar Sunnfjord Tingsrett som verneting for eventuelle tvister under denne avtalen. 

UNDERSKRIFTER

Leieavtalen utstedes i to eksemplarer, et eksemplar til hver av partene.